Konkurs PZITS


Informacja dotycząca oceny prac dyplomowych magisterskich, zgłoszonych do konkursu ogłoszonego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) w Rzeszowie, wspólnie z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa (PDK OIIB), na najlepszą pracę dyplomową.

Do Konkursu w 2020 r. wpłynęło 7 prac magisterskich:

 1. Analiza zużycia ciepła miasta;
 2. Projekt wielowariantowy kanalizacji niekonwencjonalnej;
 3. Analiza efektywności fermentacji metanowej osadów w oczyszczalni ścieków;
 4. Projekt rozbudowy kanalizacji ogólnospławnej ze zbiornikiem retencyjnym;
 5. Zastosowanie fermentacji metanowej osadów ściekowych w aspekcie poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków;
 6. Analiza efektywności energetycznej budynku;
 7. Analiza możliwości wykorzystania geoinformacji i systemów informacji przestrzennej w procesie optymalizacji zarządzania siecią wodociągową.

Przy ocenie prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu zastosowano następujące kryteria:

 • oryginalność i stopień trudności tematu pracy dyplomowej,
 • innowacyjność oraz stopień nowoczesności rozwiązań przyjętych w pracy,
 • znaczenie i możliwość praktycznego wykorzystania,
 • poprawność redakcji pracy (układ treści, styl, stosowane techniki itp.).
 • kompletność pracy łącznie z podsumowaniem lub wnioskami,
 • poziom merytoryczny wykorzystanych materiałów.

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) w Rzeszowie z wielką przyjemnością powiadamia, że:

I nagrodę zdobyła Patrycja Zimnicka za pracę pt. „Analiza możliwości wykorzystania geoinformacji i systemów informacji przestrzennej w procesie optymalizacji zarządzania siecią wodociągową” – Promotor: dr inż. Krzysztof Boryczko

II nagroda przypadła Patrycji Stanowskiej za pracę pt. „Projekt rozbudowy kanalizacji ogólnospławnej ze zbiornikiem retencyjnym” – Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Dziopak

III nagrodę zdobył Michał Gargała za pracę pt. „Analiza zużycia ciepła miasta” – Promotor: dr hab. inż. Bożena Babiarz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w konkursie i jeszcze raz składamy gratulacje zwycięzcom.

Zarząd PZITS
Oddział Podkarpacki
Rzeszów, dnia 01.03.2021 r.